top of page

Pomoc 

Regulamin sklepu

§ 1 Definicje:

1) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

2) Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.zakwasstudio.pl

3) Sprzedający – Spółdzielnia Socjalna Zakwas z siedzibą we Wrocławiu (50-382) przy ul.Szczytnickiej 40/1B, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 8982247202, REGON 38199122500000, Tel. 667044757, e-mail: zakwas.studio@gmail.com

4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na określonych zasadach regulaminu dokonuje zamówienia w Sklepie. 

5) Produkt/Produkty – rzeczy ruchome dostępne w sklepie internetowym, których dotyczy umowa sprzedaży.

6) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

7) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8) Przepisy prawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827); ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 2 Zasady ogólne:

1) Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. 

2) Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3) W ramach wymagań technicznych niezbędnych do realizacji zamówienia jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzenie podłączone do sieci Internet. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień:

1) Ceny Produktów to ceny brutto, podane w złotych polskich, nie obejmujących kosztów wysyłki.

 

​2) Zamówienia składane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. ​

3) Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, w tym dane kontaktowe, numer telefonu i adres e-mail oraz dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany.

4) Gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5) Klient podczas składania zamówienia ma wybór otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail. Klient zobowiązany jest zadeklarować wybór w momencie składania zamówienia. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

6) W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu realizacji Zamówienia. Sposób przetwarzania danych reguluje Polityka Prywatności.

7) Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia na podany adres e-mail. 

8) Czas realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w zamówieniu w przypadku płatności przelewem lub kartą.

§ 4 Koszty i termin wysyłki:

1) Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2) Produkt jest dostarczany za pomocą firm kurierskich lub odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym. 

3) Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym w Sklepie. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronie należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4) Klient ponosi dodatkową opłatę za koszt wysyłki. Odbiór osobisty Produktów jest bezpłatny. 

5) W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu pozytywnej autoryzacji i wynosi ilość dni wskazanych przy produkcie.

§ 5 Płatności:

1) Płatność za Produkt może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, kartą płatniczą lub przelewem na konto bankowe sklepu. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayU S.A lub PayPal Holdings, Inc.

2) W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§ 6 Odstąpienie od umowy:

1) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.

2) W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Za bezpieczeństwo dostarczenia Produktu do Sprzedawcy odpowiada Klient.  

3) Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

4) Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 7 Procedura reklamacji:

1) Reklamacje należy składać na adres Sprzedającego. 

2) Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu. 

3) Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych:

1) Dane osobowe zbierane przez Spółdzielnię Socjalną Zakwas za pośrednictwem strony internetowej oraz Sklepu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

2) Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 9 Postanowienia końcowe:

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2) Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

3) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z powodu regulacji przepisów prawa, polityki zwrotów czy sposobów płatności, w zakresie, w jakim zmiany wpływają na realizację ustaleń niniejszego Regulaminu. 

bottom of page